Privacy


Het Wasven

Stichting Groendomein Wasven, stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg, gezamenlijk aangeduid als het Wasven, zijn gevestigd aan de Celebeslaan 30 te Eindhoven. Het Wasven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Functionaris Gegevensbescherming is de heer A. van Kempen, te bereiken via privacy@wasven.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Wasven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende groepen gegevensverwerking worden onderscheiden, onderverdeeld per verwerker:

  Groendomein Wasven Wasvenboerderij Wasvenzorg
Extern Bezoekers Gasten, klanten, leveranciers Ouders, vertegenwoordigers
Intern Vrijwilligers Medewerkers, begeleiders Deelnemers

 Zie de bijlages voor een overzicht van de gegevens die we verwerken per groep en de bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Wasven deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die voor het Wasven gegevens verwerken hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Wasven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Wasven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik cookies, of vergelijkbare technieken
Het Wasven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op onze site www.wasven.nl

Gebruik van beeldmateriaal
Het Wasven maakt beeldopnames van haar dienstverlening als aankondiging of verslaglegging in onze nieuwbrief, website en sociale media. Het kopiëren c.q. verspreiden van het beeldmateriaal is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Wasven. Wanneer u niet wenst te worden vastgelegd kunt u dit doorgeven aan onze fotograaf. Mocht u, ondanks onze zorgvuldigheid, ongewenst op beeld staan dan zullen deze op verzoek worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Wasven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wasven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie op uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Wasven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Wasven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensverwerking via privacy@wasven.nl.

Bijlages
In de bijlages vindt u een overzicht van de gegevens die we verwerken per groep en de bewaartermijn:

Bijlage: Bezoekers

Bijlage: Vrijwilligers

Bijlage: Gasten, Klanten, Leveranciers

Bijlage: Medewerkers, Begeleiders

Bijlage: Ouders, Vertegenwoordigers

Bijlage: Deelnemers